تمرینات افزایش دامنه حرکتی لگن

تمرینات افزایش دامنه حرکتی لگن تحرک ضعیف لگن ممکن است باعث درد لگن، کمر و زانو شود 💯ورزش های لگن باعث بهبود و جلوگیری از درد و آسیب کمر می شود